Tuğalar

Tuğla Ürünleri

YÜKSEK ALÜMiNA :

Alümina oraný arttýkça refrakterlik de yükseldiðinden yüksek alümina tuðlalar yüksek sýcaklýklarda yüksek mukavemet ve üstün yük taþýma özelliði,yüksek ýsýl þok dayanýmý ,bazik,asidik curuf,ve flux maddelerine karþý yüksek karazyon dayanýmý gösterirler.Bu malzemeler,yüksek fýrýn, mikser, torpedo,çelik potalarý tandiþ,hadde fýrýný,çimento,kireç ve metalurjik fýrýnlar,elektrik ark ocaðý kapaklarý gibi yüksek sýcaklýkla çalýþan,sývý metal ve curufla temas eden,korozyon,erozyon ve aþýnma dayanýmýnýn yüksek olmasý gereken bir çok sanayii fýrýnlarý ve deðiþik proseslerde kullanýlýr.

ÞAMOT :

Þamot killerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri çok geniþ bir aralýkta deðiþme gösterdiðinden þamot refrakter malzemeler de çok farklý özelliklere sahiptir.Çoðu düþük ýsýl genleþme gösterir. Asidik curuf ve flux maddelerine karþý iyi,bazik curuf ve flux maddelerine karþý nisbeten düþük dayanýmlýdýrlar. Bu malzemeler yüksek fýrýn,mikser ve torpedolarýn düþük sýcaklýk veya emniyet astar bölgelerinde,çelik potalarý,pik potalarý,hadde fýrýný,çimento,kireç ve metalurjik fýrýnlar sýcaklýðýn nisbeten düþük olduðu bir çok sanayii fýrýnlarý ve deðiþik proseslerde kullanýlýr. 

SÝLÝKA :

Yüksek sýcaklýkta yüksek mekanik dayaným ve aþýnma direnci,asidik curuf ve demiroksitlere karþý yüksek korozyon dayanýmý,650 oC'nin üzerinde çok yüksek ýsýl þok direnci gösterir.Isýl genleþme oldukça yüksek olup,bazik curuflara karþý çok zayýftýr.Bu malzemeler cam,seramik ve kok fýrýnlarýnda kullanýlýr.  

İZOLE :

Düþük - orta yoðunluk ve ýsý iletkenlik deðerlerine sahip çeþitli kaliteleri vardýr.Düþük genleþme ve çok yüksek ýsýl þok dayanýmýna sahiptirler.Isý yalýtýmý amacýyla tüm sanayii fýrýn ve ocaklarýnda yüksek alümina,þamot ve silika tuðlalarýn arkasýnda kullanýlýr. 

HARÇLAR :

Tuðla örgüsünde kullanýlan toz malzemelerdir.Tuðlalar bölümünde özellikleri ve kullaným yerleri belirtilen yüksek alümümina,þamot,silika ve izole tuðlalara uygun kalitede üretilir. 

 

MONOLÝTÝKLER (Döküm, Püskürtme, Dövme, Plastik) :

Þekilsiz refrakter malzemeler olarak tarif edilirler.Hazýrlama ve tatbik þeklinin þekilli refrakterlere göre çok kolay olmasý ve þekilli refrakterler kadar performans göstermeleri nedeniyle kullanýmlarý oldukça yaygýnlaþmýþtýr.Tuðlalar bölümünde özellikleri ve kullaným yerleri belirtilen yüksek alümina,þamot,silika ve izole tuðlalara uygun kalitelerde üretilir. Kullaným amacý ve tatbik þekline baðlý olarak döküm,püskürtme,dövme ve plastik monolit malzemeler mevcuttur.

İletişim Bilgileri

Adres:Karapınar Mahallesi 163.Sokak No:20 Yıldırım/BURSA

Nihat AYDEMİR : 0532 334 49 13

iş Tel: 0224 371 04 06 

Murat AYDEMİR: 0532 515 14 49

Fax: 0224 371 04 06

bursarefrakter@hotmail.com

 

Referanslar

 

Ürünlerimiz